ne tür kumar lisansı alınabilir futbol 7

Konu 12 Sanal Kumar ve Bahis Eralp Avukatlık Bürosu

2- Sponsorluk ve harcamalar için GSGM ön onayı ve izni bulunmamaktadır. Sözleşmelerine benzer nitelikler taşımakla birlikte, Borçlar Kanununda tanımlı bu sözleşme tiplerinin dışında, kendine özgü ve karma niteliktedir. Sponsorluk sözleşmesi, yukarıdaki tanımlardan görüleceği gibi, destekleyen ve desteklenen taraflara borç yükleyen bir sözleşmedir. Destekleyenin sunduğu edime karşılık, kural olarak desteklenenden bir karşı edim beklenmektedir. “1992 yılından bugüne Avrupa Şampiyonaları’na sponsor olan MasterCard, yaptığı çalışmada; EURO 2008’in, Avrupa ekonomisine katkısının, 2.1 Milyar Dolar olacağını açıkladı. “Sağlık hizmetlerinin bir parçası beden sağlığının spor yaptırılarak korunmasıdır. Sporun kitlelere yayılması bu amacın teminine yarayacak araçlardan en etkinidir.

“Alman ve İsviçre hukuklarında sponsorluk kavramı ilk zamanlarda sadece sportif faaliyetler için reklâm anlamında kullanılmakta idi. 1987 yılından itibaren sponsorluğun reklâmdan ayrı bir kavram olduğu kabul edilerek, özel tanımlamalara gidilmiştir. Gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasıdır. Sporun ülke düzeyinde  yaygınlaştırılması, kitlelere sevdirilmesi ve kitle sporu kavramının gerçekleşmesi ve spora bilim ve bilincin girmesi yarışma sporlarında da başarının temelini oluşturmaktadır. Öte yandan yarışmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde sağlanan başarılar, aynı şekilde sporun yaygınlaşmasına ve kitlelerce sevilmesine ve benimsenmesine yardımcı olacağı açıktır. Bu açıdan devlet tarafından spor, kitleler tarafından kolayca benimsenen bir faaliyet olması nedeniyle, toplumun bedensel gelişimini sağlamak kadar, sosyal ve ruhsal bunalımlara kapılmasını önlemede, boş zamanların değerlendirilmesinde en kolay, ekonomik ve süratle sonuca ulaştıran bir araç olarak benimsenmiştir. Toplumsal faaliyetlerde bu aracı en uygun şekilde kullanmak, ülkemizde spor faaliyetlerinin teşkilatlanmasında ve düzenlenmesinde, sporu yaygınlaştırmak, toplumun ruh ve beden sağlığını geliştirmek ana hedefler olarak benimsenmiştir.

Amatörlük ve amatör spor için yapılan bu tanımlamalar, profesyonellik ve profesyonel spor kavramlarını tanımlamak için de kullanılabilir. Buradan hareketle profesyonel spordan anlaşılması gereken, sporun kazanç sağlamak için düzenli olarak sürdürülmesi ve sporu yapmak ve/veya öğretmek için para alınmasıdır. Profesyonel sporcu, sporun bir dalını meslek edinmiş ve bu dala ilişkin etkinlikleri para kazanmak için gerçekleştiren kişidir. Daha teknik bir dil kullanılmak gerekirse, Türkiye’de tek profesyonel spor dalı, futbolu yöneten T.F.F. düzenlemelerine başvurmak yerinde olacaktır. Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı uyarınca, faaliyete katılması ile ilgili zorunlu giderler dışında, ayrıca kulübünden ücret (sözleşmedeki edimler karşılığı hak kazandığı para ve para ile ölçülebilen değerler) alan ve kulübüyle bu hususta yazılı bir sözleşmesi bulunan sporcu, profesyoneldir. Aynı Talimatta amatörlük ise, futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler (konaklama,,malzeme,sigorta ve antrenman giderleri) dışında herhangi bir ücret alınmaması olarak ifade edilmiştir.

Söz konusu maddenin 1 inci fıkrasında ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan her türlü giderin hasılattan indirilebileceği belirtilmiştir. Maddenin lafzında ve ruhunda, yapılan giderlerin işle ilgili ve işin önemi ve genişliğiyle orantılı olması gerektiği açıkça ortaya konulmuştur. Düzenleme gereği, spor faaliyetlerinde, ilişkilerinde ve hizmet götürmede, yaş, cinsiyet, din, ırk ve bölgesel farklılıklar gözetilmez. Ancak, yörelerin koşulları, toplumun alışkanlık ve becerilerine göre belirli spor dallarına ağırlık verilecek/verilir, bu dalların desteklenmesi için ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından özel önlemler alınacak/alınır, tesisler yapılacaktır. Amatör spor dalları için tamam ve/veya Profesyonel spor dalları için %50’si, Gelir Vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirden, Kurumlar Vergisi mükelleflerince ise kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilecektir. Ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir. “Kumar oynatan” belli bir pay karşılığında, uygun bir yer temin ederek, ortaya para veya mal konularak bir talih oyunu oynayan gerçek kişilere kumar oynanmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

Vergi, komisyon, masraf gibi bir bedel ödeyenler, kazandığı parayı alamayacağı gibi gönderdiği paradan da olacaktır. Kumar siteleri üzerinden zarara uğrayan kişilerin sık şikayet ettiği bir konu da kazandıkları paranın ödenmemesidir. Kaçak kumar veya kaçak bahis sitesinden kazandığınız para size ödenmezse hukuki açıdan hiçbir şey yapamazsınız. Zira Borçlar Kanunu madde 604 açık şekilde bir hüküm içermektedir. “Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.” demektedir. Zaten bunu bilen ve kumar ve bahis  dolandırıcılığı yapan kişiler kazanılan paraları çoğu zaman ödememektedir. Hatta bazı kumar sitelerinde oyuncuların hesaplarında bulunan paraların buharlaştırıldığını bilmekteyiz. Veya oynamadıkları oyunları oynadıkları iddiasıyla parayı kaybettikleri söylenerek kişiler dolandırılmaktadır. Dolayısıyla bu sitelerde kaybettiğinizde paranızın azalmakta ancak kazandığınızda paranızın artmamaktadır. Bu tür kaçak kumar ve kaçak bahis sitelerinde kesinlikle oyun oynanmasını tavsiye etmiyoruz. Madde hükmünden anlaşılacağı üzere, amatör nitelikli faaliyetler vergi dışında tutulmaktadır.

  • Damlagöl Spor Kulübü adına hareket eden   Ahmet VAROL (işbu Sözleşmede Sponsorluk Alan  olarak anılacaktır) ile Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  • Kanunla kurulmuş bu iki kurumun, kanunlarla verilen (yukarıda örneklendirilen) görevlerini icra ile ilgili olarak yapılacak sponsorlukların tamamının (amatör nitelemesi ile) vergi matrahından indirilebilmesi gerektiği düşünülmektedir.
  • Düzenleme gereği, spor faaliyetlerinde, ilişkilerinde ve hizmet götürmede, yaş, cinsiyet, din, ırk ve bölgesel farklılıklar gözetilmez.

Reklâmı yasaklanan ürün ve hizmetleri üretenlerle, bunların satışı ile İştigal edenler program desteklemesinde bulunamazlar. 4-Ayni, nakdi ve Genel başlıkları altında üç ayrı tip sözleşme metni önerilmektedir. “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. “Kumar oynayan veya bahse giren kişi tarafından imzalanmış adi borç veya kambiyo senedi üçüncü bir kişiye devredilmiş olsa bile, hiçbir kimse bunlara dayanarak dava açamaz ve takip yapamaz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır. “Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir. (5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa (“TCK)[1] göre, internette kumar oynamak suç değil kabahattir. Türk Ceza Kanunu’na göre kumar oynatmak suç olup kumar oynamak suç olarak sayılmamış kabahat olarak nitelendirilmiştir.

2)  Sözleşmelere, mevcut mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yukarıdaki madde başlıkları ve maddeler dışında taraflarca ihtiyaç  duyulabilecek başka madde başlıkları ve maddeler de ilave edilebilir. C) Sponsorluk sözleşmelerine veya reklam alınmasında uyulacak hususlara dair ulusal ve uluslar arası federasyon kurallarına riayet edilir. 20 x 32 ebadında zemini beton asfalt veya antuka kaplamalı potaları bulunan oyun alanıdır. 15 x 25 metre ebadında, zemini beton asfalt veya antuka kaplamalı, ağ dikmeleri bulunan oyun alanıdır. Memur ve işçi sayısı 3000 den fazla olan kuruluşlar fazla çalıştırdıkları personel için dilimine göre (f) bendine ilaveten a, b, c, d, e bentlerinde yazılı olanlardan birini veya her 3000 personel için personelin yoğun olduğu yerlerde aşağıdaki özellikteki tesisleri yaparlar. Ancak bu yönetmelikle getirilen düzenlemeler kapsamında verilecek ödüllere ilişkin vergi bağışıklığı bulunmamaktadır.

Bu nedenle mecburen mağdurlardan banka havalesi veya eft yöntemiyle para tahsil etmeye çalışmaktadırlar. Aslında salt bu garip durum bile bu sitelerin illegal olduğunu gösteren bir durumdur. Zaten legal bir faaliyet olsa kredi kartı ile tahsilat yapabilmeleri gerekirdi. Bu sitelerin yasadışı olduğunu açıkça gösteren bir başka unsur ise para tahsilatına aracılık eden ve banka hesaplarını kullandıran kişilerin sürekli değişmesidir. Işbu sözleşmede yer alan hususların getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların yapılabilmesi için taraflar bu sözleşmenin 1. Maddesinde yer alan adreslerini yasal tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini noter aracılığıyla diğer tarafa bildirmedikleri takdirde işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak ihbar ve tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu yönetmelikle, ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörlerine başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve / veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir. Spor faaliyeti ile uğraşan her türlü kişi ya da her türlü spor materyali üzerine mal, iş ya da hizmetin ticari yönden tanıtılması amacıyla yazı, resim ve benzeri şekiller konulmasıdır. “Ülkemiz futbolunda sponsorluk gelirleri toplamının yıllık olarak yaklaşık 65 milyon dolar civarında olduğu hesaplanmaktadır. Bu tutarın %30’u, yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere üç büyükler olarak nitelenen spor kulüpleri tarafından  elde edilmektedir. Futbol dışında diğer 21 branşın toplam sponsorluk geliri ise Gençlik Spor Genel Müdürlüğü rakamlarına göre 3.7 milyon YTL tutarında, 21 dal içinde saymadığımız basketbolda ise son zamanlarda kurumların özel sponsorluk çalışmalarıyla ortaya çıkan tutar 25 milyon dolara ulaşmış durumdadır.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status